Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17 września 2021 roku.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17 września 2021 roku.

Zarząd spółki MobilWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Zgromadzenie") na dzień 17 września 2021 roku, godz. 1300 przy ul. Bieniewickiej 26, w Warszawie (01-632), z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i możliwości podejmowania wiążących uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
  7. Podjęcie uchwały w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

c. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonanych obowiązków,

d. przeznaczenia zysku Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

e. zmiany uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FINAYAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,

f. zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FINAYAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 01 stycznia 2019 rok do 31 grudnia 2019 roku.

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.